Hermann Hesse

Hermann Hesse

O autorovi

Narodil se 2. 7. 1877 Calw (Německo), zemřel 9. 8. 1962 Montagnola (Švýcarsko). Prarodiče i rodiče působili jako pietističtí misionáři v Indii a v Pobaltí. I Hessemu byla tato životní dráha určena, avšak jako 15letý ji za dramatických okolností opustil. V Tübingenu se vyučil knihkupcem a podnikl první literární pokusy. R. 1899 se v Basileji dostal do uměleckého prostředí, úspěch románu Peter Camenzind mu od r. 1904 umožnil nezávislou existenci. Téhož roku se oženil s fotografkou Marií Bernouilliovou (1869-1963), usadil se ve vesnici Gaienhofenu u Bodamského jezera, kde se narodili i jejich tři synové. Osobní krize a manželčina schizofrenie vyústily posléze v ukončení rodinného života. 1911 podnikl cestu do Indie, Zadní Indie a Indonésie.

1914 se odstěhoval do Bernu, ve Švýcarsku zůstal jako německý občan i během 1. světové války, zastával anitimilitaristické postoje a aktivně čelil všem projevům nacionalismu a šovinismu. R. 1919 se přestěhoval do vesnice Montagnola poblíž Lugana na jihu Švýcarska, 1923 jako již renomovaný evropský autor získal švýcarské občanství. Prožil řadu osobních krizí, podrobil se i psychoanalytické léčbě. Krátce (1924-1927) byl ženat s Ruth Wengerovou, trvale se usadil na počátku 30. let 20. století po sňatku s Ninon Dolbinovou (roz. Ausländerovou), s níž žil v novém domě nad Montagnolou až do své smrti. Velmi kriticky se stavěl k politickému vývoji v Německu, od r. 1939 byl v Německu nežádoucím autorem. Za války (1943) dokončil své stěžejní dílo Hra se skleněnými perlami, závěrečný pohled na kulturu měšťanské epochy. Obdržel několik čestných řádů a doktorátů, r. 1946 Goethovu a Nobelovu cenu. Korespondence se čtenáři a různými osobnostmi (asi 35000 dopisů) dokumentuje jeho celoživotní úctyhodnou pevnost názorů a zásad. Velmi početné jsou rovněž Hesseho recenze děl německé a světové literatury.

Hesseho dílo je projekcí autorova života a jeho postojů. Je především prozaikem, ale i plodným lyrikem. Témata jeho prvních knih jsou: romantické outsiderství, protiklad společnosti a samoty v přírodě, tuláctví, odmítání vyprázdněného intelektualismu (Romantické písně (1899), Hermann Lauscher (1901), Petr Camenzind (1904), Knulp (1915)), tragické důsledky strnulých měšťáckých konvencí (Pod koly (1906)). Krize manželského a osobního života zpracovává v románech Gertruda (1910) a Panský dům (Rosshalde) (1914). Události a atmosféra 1. světové války jsou předmětem řady textů, v nichž odmítá nacionalismus a kolektivismus a jako východisko doporučuje učit se být sám sebou (např. Zarathustrův návrat (1919)). Reflexe vzrušené doby po válce, úpadek starých morálních hodnot a hledání nových, obrat do vlastního nitra je obsahem románu Demian (1919), který přesně vystihl situaci tehdejší mládeže.

Psychoanalytická zkušenost, sny, rozchod s měšťanskou existencí i morálkou, role pudů, vitalistické eskapády jsou charakteristické pro prózy Klein a Wagner (1919) a Klingsorovo poslední léto (1920). Populární „indická báseň“ Siddhártha (1922) má sice orientální kolorit, jde v ní však opět o evropanské hledání vlastního já. Hesseho osobní situaci dvacátých let, jeho vnitřní krize i otázku, jak psát dál, odrážejí deníkové záznamy Lázeňský host (1925) a Cesta do Norimberka (1927), především však román Stepní vlk (1927), radikální, formálně experimentální text, který shrnuje autorovy životní zkušenosti s bipolaritou a utrpením individua a líčí pokus hrdiny Harryho Hallera o osvobození od mnohých vazeb při zachování věrnosti nadčasovým hodnotám. Dvojpólovost lidského jedince (duchovno-animalita, logos-eros) a pokus o její harmonizaci jsou v novoromanticky laděném románě Narcis a Goldmund (1930) vylíčeny ve středověkých kulisách na příkladě dvou přátel, mnicha a umělce. Záchrana nadčasových hodnot všech lidských kultur je cílem hrdinů prózy Pouť do Země východní (1932), v níž jde zároveň o vztah mezi individualitou a službou společenství. Za vrcholné Hesseho dílo je považována kriticko-utopická Hra se skleněnými perlami (1943). Autor zde podává shrnutí vlastních životních snah i kulturního úsilí dosavadních epoch a snaží se řešit otázku, do jaké míry a v jaké podobě může individuum smysluplně a životodárně existovat v budoucí rozčleněné moderní společnosti.

Hesse je nejvydávanějším německým autorem 20. století, mnohá jeho díla dosáhla milionových nákladů. Intenzita jeho působení se po 2. světové válce výrazně zvyšovala od 50. let nejprve v Koreji a v Japonsku, posléze v 60. a 70. letech obzvláště v USA. Pro mladou generaci se Hesse nechtěně stal jakýmsi guruem, mladí z něho čerpali postoje pro svůj boj proti autoritám, pro odmítání utilitárnosti západní civilizace, přejímali jeho intenzivní vztah k přírodě, k východním filozofiím a náboženstvím atd. Hesse však v podstatě nikdy neopustil svou křesťanskožidovskou orientaci a dalšími vlivy ji pouze obohacoval. Nakladatelství ARGO ukončilo v roce 2002 vydání Souborného díla Hermanna Hesseho v deseti svazcích. Tím se české čtenářské veřejnosti jako zřejmě jediné po Japonsku (Hesseho souborné dílo tam vyšlo celkem třikrát) dostalo kompletního vydání tohoto předního světového autora.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek