Edice Historické myšlení

Řadu reprezentují základní historické práce, které přinášejí ucelený a podnětný pohled na stěžejní problémy a události středověkých i moderních dějin. Jsou v ní zařazeny profilující práce nejvýznamnějších světových i českých historiků, které svými metodickými postupy nasměrovaly současnou historiografii.

Za edice Historické myšlení a Každodenní život byla nakladatelství Argo v roce 2003 udělena cena Magnesia Litera za nakladatelský počin.

V edici Historické myšlení jsme vydali

Kniha Milníky moderních českých dějin - obálkaMilníky moderních českých dějin
Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989
Rákosník Jakub, Spurný Matěj, Štaif Jiří

Kniha pojednává o ne zcela tradičně zvolených meznících moderních českých dějin (1848, 1918, 1930, 1945, 1968 a 1989) z hlediska stabilizace, resp. destabilizace sociálního řádu.

Rok vydání2018
Formát398 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Cesty komunistickou diktaturou - obálkaCesty komunistickou diktaturou
Kritické studie a eseje
Hrubý Karel

Kniha jako celek tak představuje originální příspěvek ke zkoumání čtyřiceti let komunistické diktatury v Československu a promýšlení jejího původu, povahy, proměn a dědictví.

Rok vydání2018
Formát482 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Lenin ve vlaku - obálkaLenin ve vlaku
Merridaleová Catherine

Průběh Leninovy cesty z curyšského exilu přes válkou rozvrácené Německo na sever k hranicím Laponska až po závěrečné nadšené uvítání revolučními davy na Finském nádraží v Petrohradu.

Rok vydání2018
Formát264 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Barbarská Evropa - obálkaBarbarská Evropa
Modzelewski Karol

Jedinečný pokus o vykreslení kořenů moderní Evropy. Autor v ní syntetizujícím způsobem zkoumá formování „barbarské Evropy“ v období od 6. do 11. století.

Rok vydání2017
Formát424 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Zmizelá historie - obálkaZmizelá historie
Holokaust v české a slovenské historické kultuře
Sniegoň Tomáš

Autor hledá v knize Zmizelá historie odpověď na otázku, proč se z české a slovenské historické paměti vytratilo slovo holocaust.

Rok vydání2017
Formát280 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Dějiny ruské revoluce - obálkaDějiny ruské revoluce
Pipes Richard

Syntetická práce amerického historika polského původu detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku v letech 1900 až 1923.

Rok vydání2017
Formát456 stran, vázaná
Doporučená cena478 Kč
Kniha Temná strana národních států - obálkaTemná strana národních států
Etnické čistky v moderní Evropě
Ther Philipp

V knize se autor věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek.

Rok vydání2017
Formát296 stran, vázaná
Doporučená cena358 Kč
Kniha Živá minulost - obálkaŽivá minulost
Středověké tradice a představy o středověku
Graus František

Stopováním geneze historického povědomí a kulturní paměti v této knize František Graus předběhl dnes velmi moderní bádání o místech paměti a politice paměti.

Rok vydání2017
Formát432 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Hitlerův Mnichov - obálkaHitlerův Mnichov
Vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí
Large David Clay

Large Mnichov přelomu 19. a 20. století nazírá jako centrum německé kulturní avantgardy. Kořeny nacionálního socialismu spatřuje v politických a myšlenkových proudech, k jejichž radikalizaci,došlo pod vlivem první světové války.

Rok vydání2016
Formát436 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Český antiklerikalismus - obálkaČeský antiklerikalismus
Balík Stanislav, Fasora Lukáš, Hanuš Jiří, Vlha Marek

Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí.

Rok vydání2015
Formát500 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Středověk v nás
Nodl Martin

Autor na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům a k uzavírání manželství, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku.

Mezi Východem a Západem
České politické rozpravy 1945 - 1948
Brenner Christiane

V monografii Mezi Východem a Západem autorka zkoumá krátké, avšak politicky i společensky významné období mezi koncem druhé světové války a převzetím moci komunisty v únoru 1948.

Teorie a narace
Horský Jan

Kniha Teorie a narace navazuje na autorovu monografi i Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Autor se zamýšlí nad literárností historického textu, zkoumá vztah mezi dějinami, pamětí a vyprávěním a kriticky glosuje teoretické přístupy.

Dvě těla krále
Kantorowicz Ernest

Dvě těla krále patří k nejvýznamnějším knihám o dějinách středověkých politických a teologických představ a idejí.

Nostradamus aneb Léčba duše v renesanci
Crouzet Denis

Michel de Nostradame (1503-1566), zvaný Nostradamus, proslul především jako autor nejednoznačných a varovných proroctví. Monografie francouzského historika D. Crouzeta však dokládá, že to byl ve své době především významný lékař a zbožný humanista.

Napříč kontinentem soudobých dějin
Evropská historiografie po konci studené války
Pešek Jiří, kol.

Autoři této kolektivní práce se pokoušejí zmapovat základní kontury vývoje evropské historiografi e soudobých dějin.

Zrození země
Čapský Martin

Opavský historik Martin Čapský se ve své práci, která vědomě navazuje na jeho synteticky pojaté výklady Dějin Slezska, pokouší odhalit mechanismus formování se Slezska jako svébytné země.

Dějiny křížových výprav
Mayer Hans Eberhard

Klasická práce německého historika H. E. Mayera o dějinách křížových výprav v 11.-14. století.

Zlatá žeň
Gross Jan T.

Tématem knihy jsou polsko-židovskéh vztahy během druhé světové války i krátce po ní – zabývá se přejímáním židovského majetku Poláky, líčí zoufalou situaci Židů na polských vesnicích, konfrontuje jejich osudy s lidskou chamtivostí a antisemitismem.

Miluji tvory svého pohlaví
Homosexualita v dějinách a společnosti
Himl Pavel, Seidl Jan, Schindler Franz

Kniha obsahuje patnáct studií, které se z různých úhlů pohledu věnují stejnopohlavním vztahům coby společenskému fenoménu v české minulosti a přítomnosti.

Francouzský švindl svobody
Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích
Madl Claire (ed.), Tinková Daniela (ed.)

Monografie deseti českých a slovenských autorů je věnována problematice recepce myšlenek Francouzské revoluce v českém prostředí přelomu 18. a 19. století.

Praha v černém
Bryant Chad

Jedinečná práce mladého amerického historika, jež zkoumá život v Praze ovládané nacisty v době německé okupace. Autor se v této knize věnuje jak politickým, tak především hospodářským a sociálním dějinám.

Sudetští Němci v krizovém roce 1938
Brandes Detlef

Mnichovská dohoda patří k nejstudovanějším otázkám a problémům československých dějin. Kniha známého německého historika Detlefa Brandese na její prehistorii nahlíží očima obyčejných sudetských Němců.

Dějiny a vyprávění
Činátl Kamil

Kniha je věnována vlivu Palackého Dějin národa českého na formování českého historického povědomí v 19. a na počátku 20. století.

Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo
Bloch Marc

Francouzský historik M. Bloch ve své rozsáhlé, byť nedokončené eseji uvažuje nad významem historie a historiografie a nad tím, co je podstatou historikova řemesla.

Vzestup peněz
Ferguson Niall

Kniha předního britského historika z je věnována otázkám rozvoje finančního hospodářství, měnového systému a ekonomickým recesím v 19. a 20. století. Jak změnila moc peněz mentální chování lidí? A jak ekonomika zvítězila nak politikou klasického 19. věku?

Paměť a genocida
Úvahy o politice holocaustu
Barša Pavel

Ústředním tématem knihy Pavla Barši je vztah sociální reality k sociální paměti. Na příkladě paměti holocaustu mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě, Izraeli i Americe.

Feudální společnost
Bloch Marc

Blochova Feudální společnost představuje dnes již klasický pokus o postižení totálních dějin středověké společnosti. Na rozdíl od Králů divotvůrců zde autor předkládá syntetický výklad dějin západní Evropy od pozdní antiky po ranou renesanci.

Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě
Sudety 1938–1945
Osterloh Jorg

Kniha zpracovává doposud neznámou problematiku pronásledování židovského obyvatelstva české i německé národnosti v bývalých pohraničních oblastech Československa v období, kdy byla tato území násilně přičleněna k třetí říši.

Věk extrémů
Krátké dějiny 20. století 1914 - 1991
Hobsbawm Eric

Brilantní syntetický pohled anglického historika na dvěma světovými válkami poznamenané století.

Svět české středověké církve
Hledíková Zdeňka

Autorka předkládá zevrubné sondy zacílené ke vztahu církve a společnosti i k správnímu vývoji v pražském a olomouckém biskupství s důrazem na dobu posledních Lucemburků, jež považuje za vrcholné období české středověké církve.

Král (Mýty a symboly)
Roux Jean Paul

Autor zkoumá nejrůznější aspekty role panovníka jako univerzální postavy v mýtech a náboženských systémech všech civilizací. Pojednává i o symbolech vládcovy moci dokládajících jeho roli ve společnosti.

Češi a jejich komunismus
Mayerová Francoise

Kniha je věnována utváření se kolektivní paměti komunismu v českých zemích v 90. letech 20. století. Autorka zde zkoumá nesnadné vyrovnávání se české společnosti s minulostí, limity pojímání komunismu jako totalitní ideologie.

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty
Šmahel František

Kniha náleží do žánru „Ego-Histoire“, zčásti je však i autentickou výpovědí o badatelském úsilí generačně provázané skupiny domácích i zahraničních historiků pozdního středověku.

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním
Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy
Horský Jan

Autor se v knize zamýšlí nad dějepisectvímjako vědou, nad dějepisectvím jako krásnou literaturou a vyprávěním či dokonce nad dějepisectvím jako rétorickou figurou.

Hledání ztraceného smyslu revoluce
Počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960
Kopeček Michal

Kniha nabízí zcela nový pohled jak na dynamický vztah marxismu a mocenské politiky, tak na celkový politický a intelektuální vývoj ve středoevropských komunistických diktaturách po Stalinově smrti.

Tři řády
Duby Georges

Známý francouzský historik na základě bohatého souboru středověkých pramenů ve své práci zkoumá vznik učení o trojím lidu, jeho intelektuální zázemí, pronikání do obecných představ o božském uspořádání tehdejšího světa.

Antropologické přístupy v historickém bádání
Nodl Martin, Tinková Daniela

Sborník deseti příspěvků se věnuje moderním, antropologickým přístupům v historickém bádání.

O procesu civilizace, 2. díl
Sociogenetická a psychogenetická zkoumání 2. díl
Elias Norbert

Eliasova kniha představuje zásadní text pro moderní myšlení o moderní i předmoderní společnosti. Patří k fundamentálním knihám sociokulturního dějepisu. Elias v ní stopuje nesnadný proces civilizace.

Podivná porážka
Svědectví z roku 1940
Bloch Marc

V Podivné porážce Marc Bloch nevystupuje jako historik, nýbrž jako kritický pozorovatel francouzského politického a intelektuálního selhání za druhé světové války.

Hitlerův národní stát
Götz Aly

Alyho kniha, jež vzbudila nejen v Německu nebývalý ohlas, je věnována obyčejným Němců v letech 1933–1945. Hlavní důraz je v ní položen na sociální aspekty národně socialistického režimu a na jeho snahy získat obyčejné Němce na stranu nacistů.

Paměť a dějiny
Le Goff Jacques

Le Goffova teoreticky založená kniha stála před dvěma desetiletími u počátků dnes módního tématu sociokulturní paměti. V několika navzájem provázaných esejích se zde Le Goff zamýšlí nad mechanismy konstruování individuální a kolektivní paměti.

Historikova historie
Gurevič Aron Jakovlevič

Kniha je autobiografií nejvýznamnějšího ruského medievalisty 20. století, v níž autor velmi kritickým způsobem mapuje ovzduší intelektuálního života v sovětském Rusku.

O procesu civilizace, 1. díl
Sociogenetická a psychogenetická zkoumání, 1. díl: Proměny chování ve světských vyšších vrstvách Západu
Elias Norbert

Ústředním tématem knihy jsou především dlouhodobé procesy transformace společenských a osobnostních struktur. Práce představuje základ nedogmatické, empiricky fundované sociologické teorie sociálních procesů.

Umění a krása ve středověké estetice
Eco Umberto

Odborná publikace se zabývá středověkými představami intelektuálů o kráse a umění, v moderním slova smyslu o estetice.

Řád teroru
Koncentrační tábor
Sofsky Wolfgang

Syntetická práce německého sociologa patří k významným moderním pracím věnovaných historii nacistických koncentračních táborů a jejich postavení a úloze v systému státně institucionalizovaného násilí.

Osvětim
Od roku 1270 do současnosti
Dworková Debórah, van Pelt Robert Jan

Kniha líčí postupně historii Osvětimi jako původně německého města založeného v roce 1270, přes trojí dělení Polska v 18. století a germanizační snahy 19. století a dospívá až k neblahému vyvrcholení osvětimské historie ve 20. století.

Tři studie o době Karla IV.
Nodl Martin

Kniha Tři studie o době Karla IV. představuje volný triptych navzájem myšlenkově provázaných studií, jež se pokoušejí na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak doby, v níž žil.

Zlatá bula sicilská
Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti
Wihoda Martin

Autor stírá nános národní mytologie spojené se Zlatou bulou sicilskou a přináší řadu informací a faktů, které o ní nejsou všeobecně známy.

Josef Pekař: Příběh knihy o Kosti
Pekař Josef

Dosud nepublikovaný text jednoho z nevýznamnějších českých historiků. Jedná se o původní, nedávno nalezenou verzi slavného díla Kniha o kosti, kterou napsal Josef Pekař roku 1909, dal ji vysázet a pak ji zdánlivě od základu přepracoval.

Peníze a život
Le Goff Jacques

Pozoruhodná práce francouzského historika mapuje proměny vztahu křesťanství k lichvě, k penězům, k zisku ve středověku, přičemž velký důraz klade i na zdánlivě paradoxní vztah středověké ekonomie a středověké zbožnosti.

Za jiný středověk
Le Goff Jacques

Soubor esejů světově uznávaného francouzského medievalisty z období 60. a 70. let. Jejich vzájemný svorník představují dějiny mentalit a témata inspirativně ohledávající problémy středověkého vnímání času, prostoru, zbožnosti, pověrečna a zázračna.

Žralok nebude nikdy tak silný
Československá politika vůči Německu (1945–1948)
Kučera Jaroslav

Práce předního českého historika věnovaná československo-německým vztahům v letech 1945–1948 představuje příspěvek k historii poválečné československé zahraniční politiky a analýze vztahu čs. státu a poválečného Německa.

Králové divotvůrci
Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii
Bloch Marc

Jeden z nejinspirativnějších otců historické školy Annales se své práci sleduje vznik magické a zázračné představy o léčitelských schopnostech panovníků středověké Francie a Anglie.

Architekt "konečného řešení"
Himmler a vyvraždění evropských Židů
Breitman Richard

Práce amerického historika přináší obsáhlý a zasvěcený portrét říšského vůdce SS, šéfa německé policie a říšského ministra vnitra Heinricha Himmlera.

Falcký mýtus
Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii
Miller Jaroslav

Kniha mladého olomouckého historika programově navazuje na práce Josefa Polišenského o vztahu Českého království a Anglie na přelomu 16. a 17. století. Soustředí se na vytváření falckého mýtu a konstruování obrazu českého stavovského povstání v Anglii.

Svoboda
Bauman Zygmunt

V této knize je svoboda analyzována spíše jako sociální vztah nežli jako idea nebo postulát. Při pohledu z tohoto hlediska nám svoboda odhaluje svoji relativní tvář, jež může pro každého z nás vypadat jinak.

Mezi středověkem a renesancí
Šmahel František

Reprezentativní soubor dvaceti pěti vnitřně provázaných úvah, studií a esejů předního českého historika.

Věk katedrál
Umění a společnost 980-1420
Duby Georges

Základní práce francouzského medievalisty přináší jedinečný a u nás zcela netradiční pohled na dějiny středověkého umění.

Dvě knihy českých dějin - kniha první
Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308
Šusta Josef

Základní práce české předválečné historiografie.

Idea Evropy
Pohledy do filosofie dějin
Horyna Břetislav

Pohledy do filosofie dějin.

Odpovědi obrazů - Mistři starého Nizozemí
Vacková Jarmila

Soubor esejů a úvah o nizozemské malbě a pitoreskním světě nizozemských malířů 15. a 16. století.

Středověká hereze
Lambert Malcolm

Rozsáhlá monografie předního anglického medievalisty sleduje vznik heretického hnutí a myšlení ve středověké křesťanské Evropě.

Idea národa v husitských Čechách
Šmahel František

Esejisticky pojatá kniha, věnovaná problematice utváření českého národního vědomí v období pozdního středověku.

Úvahy o všeobecných dějinách
Šusta Josef

Soubor esejů o světových dějinách od antiky až po první světovou válku.

Dynamika kapitalismu
Braudel Fernard

Mistrný esej věnovaný genezi kapitalistického způsobu myšlení a podnikání v evropských dějinách 15.-18. století.

Fašismus ve své epoše
Nolte Ernst

Významný historik v této knize vysvětluje genezi vývoje fašismu jako svébytného způsobu totalitního myšlení a chování

Dějiny ruské revoluce
Pipes Richard

Syntetická práce amerického historika polského původu detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku v letech 1900 až 1923.

Středověká imaginace
Le Goff Jacques

Nápaditá práce francouzského historika reprezentuje autorovy názory na problematiku středověkého myšlení, mentálního chování a křesťanstvím ovlivněného jednání intelektuálů.

Neděle u Bouvines 27. červenec 1214
Duby Georges

Bitvu u Bouvines, v níž se střetli francouzský král Filip II. August a římský císař Ota IV. Brunšvický, podporovaný anglickým králem Janem Bezzemkem, pojímá autor jako velkolepé drama, jehož ústředním tématem je sociologie středověké války.

Česká středověká šlechta
Macek Josef

Soubor studií, které byly v průběhu 70. a 80. let publikovány v Čechách i v zahraničí, prezentuje jedinečný pohled na historii české šlechty.

Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 - 1914
Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích
Kořalka Jiří

Příspěvek k poznání dějin moderního českého národa zkoumá vývoj české společnosti v konfrontaci s původně sociálně, ekonomicky i politicky rozvinutější společností německou.

Připravované knihy

Zjevení a proroctví v prostředí českého pobělohorského exilu
Heřmánek Pavel, Hubková Jana, Lisá Martina

Práce čtyř autorů edičně zpřístupňuje a interpretuje texty zjevení a proroctví vydávané, opisované a čtené v prostředí českého pobělohorského exilu od 20. do 60. let 17. století.

Krize konsensu a legitimity v moderních českých dějinách 1848–1989
Pullmann Michal, Rákosník Jakub, Spurný Matěj, Štaif Jiří

Kniha pojednává o ne zcela tradičně zvolených meznících moderních českých dějin (1848, 1918, 1930, 1945, 1968 a 1989) z hlediska stabilizace, resp. destabilizace sociálního řádu.

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie
Čtvrtník Mikuláš

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou.

Ve Stalinově týmu
Fitzpatricková Scheila

Prostřednictvím dobové korespondence, úředního materiálu i četných vzpomínek a pamětí ukazuje autorka, že za Stalinem stála skupina věrných, kteří tvořili nebývale efektivní tým až do Stalinovy smrti v roce 1953.

Minulost jedné iluze
Furet Francois

Ačkoliv od francouzského vydání uplynulo již více než dvacet let, jde o jednu z nejprovokativnějších knih o 20. století.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek