Edice Každodenní život

Za cíl si klade představit českým čtenářům stěžejní práce světové historiografie, které s použitím nových metodických přístupů vykreslují pestrobarevný obraz každodenního života a detailním způsobem vysvětlují proces utváření skupinových mentalit v období středověku a novověku.

Za edice Každodenní život a Historické myšlení byla nakladatelství Argo v roce 2003 udělena cena Magnesia Litera za nakladatelský počin.

V edici Každodenní život jsme vydali

Kniha Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu - obálkaDějiny symbolů v kultuře středověkého Západu
Pastoureau Michel

Kniha významného francouzského historika Michela Pastoureaua se zabývá nejen symboly a symbolikou evropského středověku, ale i mnohdy zkreslenými představami, které jsme si o této historické epoše učinili.

Rok vydání2018
Formát400 stran, vázaná
Doporučená cena448 Kč
Kniha Nehmotné dědictví - obálkaNehmotné dědictví
Giovanni Levi

Leviho příběh, jehož hrdinou je piemontský inkvizitor 18. století, představuje jedinečný pokus o vykreslení života venkovské raně novověké společnosti severní Itálie.

Rok vydání2018
Formát208 stran, vázaná
Doporučená cena258 Kč
Kniha Poslední mesiáš - obálkaPoslední mesiáš
Proroctví ve středověku
Potesta Gian Luca

Autor zpracovává zrození legendárního motivu posledního císaře jako apokalyptické figury spojované s koncem světa a druhým příchodem Krista a Posledním soudem.

Rok vydání2017
Formát228 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Svatá hostina a svatý půst - obálkaSvatá hostina a svatý půst
Bynum Carolinum Walker

Kniha zevrubným způsobem pojednává o specifických podobách ženské zbožnosti především v období 13. a 14. století. Pronikavě přitom ukazuje, jak byla ženská zbožnost a ženská askeze provázána s ženským vztahem k jídlu.

Rok vydání2017
Formát464 stran, vázaná
Doporučená cena448 Kč
Kniha Jedinec a společnost středověkého západu - obálkaJedinec a společnost středověkého západu
Gurevič Aron Jakovlevič

Autor prostřednictvím nejrůznějších typů pramenů (severské ságy, autobiografie, portréty) zpochybňuje starší představy, podle nichž se individualita rodí až s nástupem renesance a humanistického myšlení.

Rok vydání2016
Formát350 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Purkmistrova dcera - obálkaPurkmistrova dcera
Ozment Steven E.

Kniha Purkmistrova dcera vznikla v rámci konceptu „mikrohistorie“. Ozment si za hrdinku své knihy vybral osud dcery purkmistra ze švábského Halle v Bádensko- -Württembersku.

Rok vydání2016
Formát236 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Trident 1475 - obálkaTrident 1475
Rituální vražda před soudem
Hsia Ronnie Po-Chia

Trident 1475. Přiběh jedne ritualni vraždy, je jedinečnou mikrohistorickou studii věnovanou vztahům Židů a křesťanů v pozdnim středověku.

Rok vydání2015
Formát160 stran, vázaná
Doporučená cena238 Kč
Kniha Město pod vládou kazatelů - obálkaMěsto pod vládou kazatelů
Čapský Martin

V knize Město pod vládou kazatelů autor zkoumá mechanismy reprezentace moci ve 14. a 15. století v prostředí politicky aspirujících českých a slezských měst.

Rok vydání2015
Formát224 stran, vázaná
Doporučená cena198 Kč
Kniha Oběšenec - obálkaOběšenec
Bartlett Robert

Autor zkoumá vztah středověkých lidí k zázračnu jako součásti soudobých náboženských a společenských představ, na příkladu Velšana Viléma Cragha, odsouzeného k smrti oběšením a následně zázračně vzkříšeného biskupem Tomášem z Cantilupe.

Rok vydání2014
Formát148 stran, vázaná
Doporučená cena228 Kč
Kniha "Křížová výprava" proti albigenským
Oberste Jörg

Křížová výprava proti albigenským představuje jeden z prvních příkladů systematického boje křesťanské většiny proti křesťanské herezi, jež ohrožovala středověkou společnost v jejích samotných základech.

Rok vydání2014
Formát220 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Reprezentace české středověké šlechty
Šimůnek Robert

Během posledních deseti let se Robert Šimůnek, působící v Historickému ústavu AV ČR, vypracoval v předního znalce české aristokracie pozdního středověku. Ústřední téma jeho monografie přestavují nejrůznější podoby sebeprezentace šlechty.

Čechy na konci věků
Apokalyptické myšlení a vize husitské doby
Cermanová Pavlína

V této knize autorka zkoumá apokalyptická proroctví a jejich využití v husitských Čechách s přihlédnutím k širšímu evropskému středověkému kontextu.

Modrá. Dějiny jedné barvy
Pastoureau Michel

Francouzský historik Michel Pastoureau zkoumá vývoj a proměny symboliky modré barvy v dějinách evropského Západu.

Ženy na okraji. Tři příběhy ze 17. století
Zemon Davis Natalie

Příběh tří žen, které si i přes těžké životní osudy a přes nečekané životní zvraty dokázaly najít svébytné místo v raně novověké společnosti.

Velký masakr koček
Darnton Robert

Velký masakr koček amerického historika Roberta Darntona, poprvé vydaný v roce 1984, patří k základním a dnes již klasickým dílům kulturní historie a kulturní antropologie druhé poloviny 20. století.

Zákeřná mefitis
Zdravotní policie a veřejná hygiena v pozdně osvícenských Čechách
Tinková Daniela

Kniha se věnuje několika důležitým aspektům ambiciózního projektu tzv. "zdravotní policie". Tento osvícenský pojem bychom dnes mohli přeložit výrazy jako "veřejná hygiena" nebo "sociální medicína".

Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek
Petráček Tomáš

Autor na základě dochovaných pramenů zkoumá problematiku proměn osobní svobody venkovského obyvatelstva, nově analyzuje roli nevolnictví a otroctví v raně přemyslovských Čechách či proměny vlastnictví půdy a majetku a dispozice s nimi.

Lidé meče, modlitby a práce
Iwańczak Wojciech

Polský historik zasvěceným způsobem zkoumá podobu učení o trojím lidu v českém prostředí 14. a 15. století, tedy v době, kdy již v západní Evropě poněkud ztrácelo na síle.

Světec a šaman
Komendová Jitka

Hlavním hrdinou monografie je ruský misionář Stěfan Permský tak, jak jej líčí obšírná legenda sepsaná na přelomu 14. a 15. století Jepifanijem Moudrým.

Medvěd
Dějiny padlého krále
Pastoureau Michel

Francouzský historik se zabývá různými aspekty boje církve proti těmto představám a proměnám postavení této šelmy v symbolice středověku.

Jakobíni v sutaně
Tinková Daniela

Příspěvek k historiografické problematice, zabývající se otázkou "ohlasů" Francouzské revoluce v českém a moravském prostředí, k otázce recepce revolučních myšlenek a ideálů.

Zvonění na sv. Alžbětu
Hrubá Michaela

Autorka zkoumá právní a hospodářské postavení měšťanek, jejich materiální zabezpečení či proměnlivé pozice v rámci měšťanské rodiny. Podnětným způsobem se zamýšlí i nad jednotlivými fázemi ženského života.

Středověká setkání s „jinými“
Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii
Valtrová Jana

Autorka ve své knize analyzuje zprávy středověkých cestopisů, jejichž autory jsou významní evropští misionáři , kteří působili v různých oblastech Asie v období mezi polovinou 13. a polovinou 14. století.

Vesnice "kanibalů"
Corbin Alain

V srpnu 1870, ve vesničce Hautefaye, v kraji Dordogne byl během dvou hodin odsouzen jistý mladý šlechtic a pak zaživa upálen za přítomnosti několika set osob, které jej obviňovali, že vykřikoval: "Ať žije republika!"

Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?
Hranice trestní disciplinace poddaného obyvatelstva na panství Hluboká nad Vltavou v 17.-18. století
Matlas Pavel

Kniha "Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní" je věnována společenským změnám, které vyústily ve vytvoření moderní společnosti.

Život a dílo Jeronýma Pražského
Šmahel František

První rozsáhlá vědecká biografie jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů českého univerzitního národa prvních dvou desetiletí 15. století, filozofa, jenž za své názory a postoje skončil na kostnické hranici.

Tělo, věda, stát
Zrození porodnice v osvícenské Evropě
Tinková Daniela

Kniha se zabývá profesionalizací porodnictví v osvícenském období.

Tisíc let štěstí
Delumeau Jean

Autor zkoumá zrození a vývoj milenaristických a apokalyptických představ, jež ovládaly lidskou mysl od pozdní antiky až po osvícenské 18. století.

Židé středověkého západního křesťanského světa 1000–1500
Chazan Robert

Knihu lze vnímat jako příběh středověkého židovstva a je současně i barvitým vykreslenímdůležitých aspektů každodenního života v Evropětéto doby.

Kriminalita a každodennost v raném novověku
Čechura Jaroslav

Historická kriminalita má ambici ukázat, jakým způsobem překračovali lidé v minulosti psané i nepsané normy. Zvláštní přitažlivost poskytuje raný novověk, 17. a 18. století, neboť je spojen s řadou základních změn společnosti.

Proces s templáři
Barber Malcolm

V novém vydání této klasické práce Malcolm Barber pojednává rozsáhlý a letitý proces s řádem Templářů v kontextu nových zpracování témat křížových výprav, hereze, papežství a francouzské monarchie.

Kult mrtvých
Smrt a umírání v revoluci 1848
Randák Jan

Základním tématem této knihy je ritualizace smrti a umírání v revoluci roku 1848.

Zrození vagabunda
Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století
Himl Pavel

Kniha přináší pohled na tuláky, žebráky, bezdomovce a jiné okrajové skupiny v tradiční české společnosti 16.– 18. století, kdy se utváří institucionální přístup k nim - represí a zároveň péčí měl chránit spořádané poddané.

Dějiny ďábla
Muchembled Robert

Francouzský historik moderních dějin Robert Muchembled se ve své vědecké práci zabývá společenskými dějinami, antropologií moci, kriminality a materiálního života v období let 1400–1789, zejména v pařížské oblasti.

Největší hereze
Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy
Zbíral David

Kniha je věnována problematice počátků, rozvoje a doktrinální podoby katarské herze. Autorem v ní detailním způsobem sleduje konstruování obrazu katara jako dualistického heretika inkvizitory 13. století.

Rodinné strategie šlechty
Mensdorffové-Pouilly v 19. století
Švaříčková Slabáková Radmila

Devatenácté století můžeme nazvat nejen stoletím rodiny, ale též stoletím, kdy v habsburské monarchii vyvrcholila snaha měšťanstva o získání tradičních pozic šlechty.

Člověk českého raného novověku (16.-17. století)
Bůžek Václav, Král Pavel, kolektiv

Kolektiv téměř dvou desítek autorů se na příkladu lidských typů a osudů ze 16. a 17. století pokusil překročit častá mlčení středověkých pramenů a prostřednictvím detailních, opět esejisticky pojatých sond vykreslit každodenní život raného novověku.

Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance
Bachtin Michail Michail

Kniha patří ke klasickým dílům historické literatury druhé poloviny 20. století. Bachtin v ní prostřednictvím Rabelaisova románu Gargantua a Pontagruel objevil téma karnevalu, světa převráceného naruby, zábavy, narážek a veselosti.

Rok tisíc
Duby Georges

Známý francouzský historik v této knize mapuje kolektivní představy a mentalitu v době kolem roku 1000 s důrazem na milenaristické představy o konci světa a na soudobé pojetí zázračna a tajemna.

Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 2.
Město a vesnice
van Dülmen Richard

Historická práce je věnována problematice každodenního života v městském a venkovském prostředí mezi 16.–18. století.

Na stopě neznámému
Znovuzrození L. F. Pinagota
Corbin Alain

První mikrohistorická práce o dějinách 19. století. A. Corbin v ní rekonstruuje svět obyčejného měšťana, žijícího na pařížské periferii, jenž nijak nezasáhl do velký dějin a jehož život je typickým pro anonymní masy lidí z nižších sociálních vrstev.

Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 3.
Náboženství, magie, osvícenství
van Dülmen Richard

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie předního německého historika je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání.

Svátky bláznů a karnevaly
Heers Jacques

Kniha francouzského medievalisty je věnována středověké karnevalové kultuře a středověkému vztahu k zábavám a slavnostem. Rozsáhlou pozornost autor věnuje církevním slavnostem a jejich významu pro každodenní prožívání křesťanské víry.

Noví rytíři
Dějiny templářského řádu
Barber Malcolm

Rozsáhlá historická práce o dějinách templářského řádu od jeho prvopočátků spojených s ideou křížových výprav až po jeho skandální zrušení na počátku 14. století.

Za časů Ludvíka XIV.
Král slunce a jeho století
Bluche Francois

Monografie zachycuje život nejmocnějšího francouzského krále i všech vrstev dobové francouzské společnosti. Autor se zjevným obdivem popisuje dobu vrcholného mocenského i kulturního vzepjetí Francie, nevyhýbá se však ani jejím temným stránkám.

Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324
Le Roy Ladurie Emanuel

Autor na základě inkvizičních protokolů z přelomu 13.–14. století rekonstruuje osudy katarské vesnice. Využívá přitom historické i antropologické metody a líčí život středověkých vesničanů ve všech jeho bizarních podobách.

Magie ve středověku
Kieckhefer Richard

Autor ve své nejvýznamnější práci sleduje vývoj magie od jejích předkřesťanských kořenů, přes její křesťansko-pohanskou podobu v období vrcholného a pozdního středověku až po její okultistické vyústění v 15. a 16. století.

Lidová kultura v raně novověké Evropě
Burke Peter

V jedné ze svých nejslavnějších prací anglický historik představuje lidovou kulturu raně novověké Evropy jako celek. Přitom ukazuje, že její podoby byly výrazně formovány sociálními podmínkami, v nichž vznikaly, a kolektivními představami.

Válka ve středověku
Contamine Philippe

Historická práce přináší syntézu vytvářející nový obraz rytířského středověku, v němž si hlavní pozornost zasluhuje vztah mezi válkou a křesťanstvím.

Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa
Tinková Daniela

Kniha se podrobně zaobírá proměnou konceptu zločinu a jeho vztahem k hříchu, resp. k duševním poruchám a nemocem v 18. století a v prvních desetiletích století následujícího.

Narcis a miazma
Pach a společenské představy 18. a 19. století
Corbin Alain

Francouzský historik dokázal jako jeden z prvních aplikovat metodické postupy školy Annales na moderní společnost 18. a 19. století. Jeho prozatím nejuznávanější práce je věnována zdánlivě odtažitému tématu – dějinám pachů.

Noční příběh
Sabat čarodejnic
Ginzburg Carlo

Profesor Carlo Ginzburg v této své práci podnikl vzrušující cestu v čase, aby vyhledal kořeny lidské povahy, chování a myšlení, spojených s čarodějnickými představami a s vírou v reálnou existenci čarodějnického sabatu.

Dějiny ráje. Zahrada rozkoše
Delumeau Jean

Esej pojednává o formování se představ o ráji v prostředí západního křesťanství od pozdní antiky až po 18. století.

Revenanti
Živí a mrtví ve středověké společnosti
Schmitt Jean-Claude

Hlavními hrdiny této dnes již klasické historické práce jsou revenanti, navrátilci ze záhrobí, lidé kteří zemřeli i nezemřeli, kteří se vrací ze světa duchů, aby strašili věřící.

Člověk českého středověku
Nodl Martin, Šmahel František

Esejisticky pojatá kolektivní práce českých medievalistů, jejíž ústřední postavou je člověk českého středověku.

Benandanti
Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století
Ginzburg Carlo

Kniha, v níž autor rekonstruuje události z konce 16. a z poloviny 17. století a vrhá nové světlo na obecný problém čarodějnictví.

Ženy ve středověku
Ennenová Edith

Nejznámější německá historička v této knize podává první komplexní zpracování dějin ženské problematiky.

Po stopách rytířských příběhů
Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století
Iwańczak Wojciech

Kniha předního polského bohemisty je poutavým a jedinečným pokusem o zachycení obrazu dějin a kultury rytířů–vojáků.

Masopust v Romansu
Od Hromnic po Popelační středu 1579-1580
Le Roy Ladurie Emanuel

Kniha jednoho z předních francouzských historiků podává barvitý obraz slavností, her, volného času a divokých renesančních zábav.

Víra a zbožnost jagellonského věku
Macek Josef

Syntetická práce o náboženských a duchovních dějinách Čech v období vlády Jagellonců (1471–1526).

Dějiny smrti II.
Zdivočelá smrt
Aries Philippe

Druhý díl knihy Dějiny smrti, jednoho z vrcholných děl francouzské historiografie.

Dějiny smrti I.
Doba ležících
Aries Philippe

Dějiny smrti jsou jedním z vrcholných děl francouzské historiografie.

Sýr a červi
Ginzburg Carlo

Jedna z nejuznávanějších historických knih současnosti. Plastické a barvité vykreslení každodenního života člověka na konci 16. století.

Slitování a šibenice
Geremek Bronislaw

Základní práce polského medievalisty, disidenta a dnešního ministra zahraničí věnovaná evropským dějinám chudoby v období mezi 13.-20. stoletím.

Strach na Západě ve 14. - 18. století II.
Obležená obec
Delumeau Jean

Druhý díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku je věnován působení Satana na lidskou společnost.

Kultura a každodenní život v raném novověku, díl 1.
Dům a jeho lidé
van Dülmen Richard

Analýza raněnovověké problematiky života v dětství a stáří, kultury bydlení, oblékání, stravy, cestování, přístupu ke vzdělání a jeho forem, způsobu rodinného, sousedského a komunálního života ve všech sociálních vrstvách.

Strach na Západě ve 14. - 18. století I.
Obležená obec I.
Delumeau Jean

První díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku.

Cestování v éře dostavníků
Všední den na středoevropských cestách
Hlavačka Milan

Kniha odhaluje způsob cestování a každodenní život na silnicích v 17. až 19. století

Připravované knihy

Chonrad Stoecklin a noční zástupy
Příběh z raného novověku
Behringer Wolfgang

Příběh dvou pastýřů z konce 18. století, kteří si navzájem slíbili, že pokud jeden z nich zemře, přijde druhého navštívit a bude mu podrobně vyprávět o posmrtném životě.

Bludiště pravé víry
Sektáři a kacíři ve středověkých Čechách
Patschovsky Alexander

Soubor studií předního německého medievisty je věnován problematice pozdně středověké hereze, kacířství a husitské revoluce ve středověkých Čechách. Autor v nich rozkrývá proměnu pohledů středověkých teologů na herezi od konce 13. století.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek