Edice Memoria medii aevi – Paměť středověku

Edice se zaměřuje na vydávání překladů významných evropských kronik a dalších děl evropské literatury v latině či v národním jazyce, která česky buď nikdy nevyšla, nebo jsou jejich vydání již nedostupná či zastaralá. Vedle literatury britských ostrovů a románských oblastí, či pramenů k dějinám křížových výprav se jedná především o literární a historické prameny oblastí, jejichž politické i kulturně-historické vazby k českému státu byly v minulosti velmi úzké (německé i slovanské oblasti Říše, Polsko, Pobaltí). Edice nabízí českým čtenářům komplexní obraz evropských dějin v jejich jednotlivých národních specifikách, tak jak se odrážel v historických pramenech a literatuře, a přispívá tak k lepšímu pochopení společných historických a kulturních kořenů moderních evropských národů.

Základním předpokladem všech vydání je kvalitní a zároveň čtenářsky přístupný překlad z pera erudovaných překladatelů, doplněný přiměřeným poznámkovým aparátem a odbornou předmluvou. K samozřejmým přílohám patří rejstříky, mapy, obrazový doprovod, genealogické tabulky apod.

Cílem editorů jsou tituly splňující nároky kladené na překlady historických pramenů a literárních děl, jež budou moci sloužit jak odborné čtenářské veřejnosti, tj. studentům středních a hlavně vysokých škol a pedagogům a odborníkům v mnoha souvisejících oborech, tak i širšímu čtenářskému publiku se zájmem o historii a dějiny literatury, geografii, etnologii, filozofii apod.

Ohlasy

"Edice Memoria medii aevi nakladatelství Argo", Iva Adámková, iLiteratura.cz, 3. 8. 2009

V edici Memoria medii aevi – Paměť středověku jsme vydali

Kniha Kniha o městě dam - obálkaKniha o městě dam
Pisánská Kristina

Kristina Pisánská (1364–1430), která se díky svému otci lékaři pohybovala několik let na pařížském francouzském královském dvoře, patří k prvním ženským intelektuálkám, jež ve svých literárních textech reflektovaly problematiku života žen.

Rok vydání2018
Formát312 stran, vázaná
Doporučená cena398 Kč
Kniha Dopisy dvou milenců - obálkaDopisy dvou milenců
Milostná korespondence 12. století

Tzv. pseudoabelárdovská korespondence vychází ze sbírky nazvané Listy dvou milenců a obsahuje 116 středověkých milostných dopisů, asi z 12. století. O jejich autorství se dodnes vedou spory.

Rok vydání2017
Formát168 stran, vázaná
Doporučená cena238 Kč
Kniha Historie aneb O dvou obcích - obálkaHistorie aneb O dvou obcích
Ota z Freisingu

Kniha je nejvýznamnějším dílem Oty z Freisingu. Zahrnuje dějiny světa od stvoření, biblické a starověké období (zde čerpal ze starších autorů, např. Orosia, Jeronýma či Eusebia), které dovedl až do své současnosti.

Rok vydání2017
Formát460 stran, vázaná
Doporučená cena498 Kč
Kniha Dějiny Sasů - obálkaDějiny Sasů
Widukind z Corve

Widukind z Corvey, saský kronikář a historik 10. století (asi 925–975), sepsal kroniku Res gestae saxonicae sive annalium libri tres (Činy Sasů aneb tři knihy dějin).

Rok vydání2016
Formát208 stran, vázaná
Doporučená cena238 Kč
Kniha Vilém ze země Slovanů - obálkaVilém ze země Slovanů
Epos z konce přemyslovského věku
Oldřich z Etzenbachu

Epos Vilém ze země Slovanů (Wilhelm von Wenden) vznikl v okruhu dvora předposledního přemyslovského krále Václava II., jemuž je i věnován.

Rok vydání2016
Formát340 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Život Ludvíka svatého, krále francouzského - obálkaŽivot Ludvíka svatého, krále francouzského
Jan ze Joinvillu

Jan ze Joinvillu, francouzský aristokrat, senešal v Champagni a blízký přítel Ludvíka IX., ve svém vzpomínkovém díle Kniha posvátných slov a dobrých skutků našeho krále Ludvíka Svatého vykreslil panovníka jako ideálního rytíře a vladaře.

Rok vydání2014
Formát256 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Dobytí Konstantinopole - obálkaDobytí Konstantinopole
Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě
de Villehardouin Geoffroi

Kronika o dobytí Konstantinopole křižáky v průběhu 4. křížové výpravy (1204) a zároveň nejstarší francouzsky psaný historicko-prozaický text, který přežil do moderních časů.

Rok vydání2014
Formát272 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Kniha Dějiny světa v čase milénia - obálkaDějiny světa v čase milénia
Glaber Rodulfus

Zásadní pramen k dějinám Evropy kolem roku 1000 i k chiliastickým představám středověké společnosti, která milénium spojovala s koncem světa.

Rok vydání2013
Formát216 stran, vázaná
Doporučená cena278 Kč
Kniha Milevský letopis - obálkaMilevský letopis
Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta

Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravě císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století.

Rok vydání2013
Formát290 stran, vázaná
Doporučená cena348 Kč
Kniha Kronika Slovanů - obálkaKronika Slovanů
Helmold z Bosau

Autorem kroniky, jež přináší podstatné zprávy o dějinách Polabských Slovanů (Venetů), byl saský kronikář Helmhold, který žil ve 12. století (1120 - po 1177) a byl knězem v Bosau nedaleko Plönu.

Rok vydání2013
Formát300 stran, vázaná
Doporučená cena298 Kč
Gótské dějiny / Římské dějiny
Jordanes

Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů.

Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních

Výbor latinských středověkých visiones, tj. vidění, zahrnuje okolo dvaceti nejznámějších textů, mezi nimi např. Thurkillovo, Dryhthelmovo, Fursovo či Barontovo vidění.

Pád Granady a zánik al-Andalusu

Soubor pramenů dokumentujících poslední období existence muslimského panství v Granadě a kraji al-Andalusu, jímž se v podstatě uzavírá středověká historiografie muslimského Španělska.

Kronika Čechů
Kosmas

Klasický, do jisté míry modernizovaný překlad doplňuje předmluva a poznámkový aparát předního znalce českých dějin Martina Wihody.

Bájné plavby do jiných světů

Sborník zahrnuje staroirské texty vztahující se k bájným plavbám do jiných, ať už fantastických, nebo reálných světů a s nimi úzce související latinské dílko známé pod názvem Plavba svatého Brendana.

Křížové výpravy očima arabských kronikářů
Gabrieli Francesco

Texty poskytují unikátní a velmi zajímavý pohled na dějiny křížových výprav z druhé strany - tedy z muslimské perspektivy, a představují i pestrý obraz rozličných historiografických a literárních stylů typických pro arabské písemnictví.

Dějiny britských králů
Geoffrey z Monmouthu

Biskup ve Flintshire a ve Westminsteru sleduje panování všech britských králů od Bruta až po velšské krále vládnoucí v 11. století. Třetina jeho Historie je však věnována králi Artušovi a kouzelníku Merlinovi.

Haličsko-volyňský letopis

Haličsko-volyňské knížectví se rozvíjelo na velmi exponovaném pomezí střední a východní Evropy a bylo nuceno žít v neustálém kontaktu se světem pravoslaví a katolicismu, světem baltského pohanství a stepních etnik.

Kronika vlády Dona Pedra I.
Lopes Fernao

Autor Kroniky byl královským úředníkem a archivářem. Měl tudíž přístup k důležitým pramenům, díky čemuž je jeho dílo spolehlivým zdrojem informací o dějinách portugalského království ve 2. polovině 14. století.

Kronika a činy polských knížat a vládců
Anonym Gall

Dílo líčí dějiny polského státu od jeho počátků v 8. století a vládu Piastovců až k roku 1113, do doby Boleslava III. Křivoústého. Poskytuje i řadu údajů k celému středoevropskému regionu, včetně vzájemných vztahů mezi českým a polských státem.

Činy biskupů hamburského kostela
Velká kronika evropského Severu
Brémský Adam

Kronika podává zprávy o dějinách a geografii severního Německa, Dánska a dalších skandinávských zemí, či o misiích k severským i slovanským národům a podmaňování jejich území ve jménu šíření křesťanství.

Kronika
Dětmar z Merseburku

Kronikářské dílo merseburského biskupa Dětmara, napsané přibližně v letech 1013–1018, je jedním z nejobsáhlejších pramenů k dějinám střední Evropy kolem roku 1000.

Církevní dějiny národa Anglů
Beda Ctihodný

Dějiny Anglů vylíčené osobitým stylem jednoho z největších učenců raného středověku a nejznámější dílo učence a mnicha Bedy Venerabilis (672/3–735).

Putování Walesem/Popis Walesu
Gerald z Walesu

Středověké latinské texty Popis Walesu a Cesta Walesem jsou první ucelené práce, které se zabývají výhradně keltským Walesem. Gerald z Walesu zaznamenává zejména dávné velšské zvyky, jež srovnává se situací v Anglii i na kontinentě.

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska
Vyprávění křižáka

Zpráva o tom, jak účastníci 2. křížové výpravy roku 1147 osvobodili Lisabon, je psána formou dopisu. Jejím autorem je pravděpodobně muž jménem Raul, bojující v anglických oddílech.

O boji králů a údělu spravedlivých
Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách
Řehoř z Tours

Kronika Franků tourského biskupa Řehoře představuje jedinečný pramen o historii francké říše 5. a 6. století.

Připravované knihy

Fredegarova kronika : čtvrtá kniha a pokračování

Kronika tradičně nazývaná Fredegarova představuje významný a v podstatě jediný pramen k dějinám franské říše v 7.–8. století na sklonku vlády Merovejců a v době nástupu dynastie Karlovců.

Na±i autoři od A do Z
Aktuality
v±echny aktuality
 
Brzy vyjde
v±echny připravované tituly
ARGO spol. s r.o.
Milíčova 13, Praha 3
tel.: +420 222 781 601

  Pokročilé hledání zasílání novinek